تعرفه های خدمات ADSL2+
دانش نامه - ADSL چیست؟
در این قسمت تکنولوژی ADSL و انواع آن به بیان ساده و انواع آن به اختصار توضیح داده می شود .


تعرفه خدمات غیر حجمی منصفانه ADSL ارایه شده در مراکز مخابراتی استان تهران
تعرفه خدمات ADSl شرکت حلما
خدمات ADSL ارایه شده توسط شرکت حلما گستر خاورمیانه در مراکز مخابرات استان تهران
تعرفه خدمات ADSl داده پردازی فن آوا
خدمات ADSL ارایه شده توسط شرکت داده پردازی فن آوادر مراکز مخابرات استان تهران
سرویس های ADSL ارایه شده ویژه مجتمع ها(VIP)
تعرفه خدمات ADSL ارایه شده در ساختمان ها و مجتمع های اداری-تجاری
آگاهی از تعرفه های بی نظیر برای ارایه خدمات ADSL به صورت محلی با قرار دادن تجهیزات خدمت رسان در مجتمع ها و ساختمان ها.